MY EGO IN ALBANIA

My Ego è un’agenzia agile e dinamica che opera sul territorio nazionale e internazionale. L’acquisizione di una preparazione specifica nella progettazione, promozione  e  realizzazione  di grandi eventi, è ciò che consente di fornire ai propri clienti una  collaborazione di tipo operativo e una consulenza organizzativa di alto profilo. 

Dal 2018 My Ego avvia una strategia di sviluppo del business in Albania. Il Paese delle Aquile rappresenta oggi la meta ideale per l’avvio e lo sviluppo di iniziative di esportazione nell’area dei Balcani e un approdo per il proprio sviluppo, attraverso un’offerta progettuale che racchiude tutto il know how di My Ego

My Ego është një agjenci e shkathët dhe dinamike që operon në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Blerja e një trajnimi specifik në hartimin, promovimin dhe zbatimin e ngjarjeve kryesore është ajo që ju lejon t’u siguroni klientëve tuaj bashkëpunim operativ dhe konsulencë organizative të profilit të lartë.

Që nga viti 2018 nis një strategji të zhvillimit të biznesit në Shqipëri. (Land of Eagles) ose Toka e Shqiponjave sot përfaqëson destinacionin ideal për fillimin dhe zhvillimin e iniciativave të eksportit në zonën e Ballkanit dhe një vend ulje për zhvillimin e vet, përmes një oferte të projektimit që përfshin të gjithë njohuritë e My Ego.